Hipnoz

Hipnoz

Hipnoz

Hipnoz'un sözlük anlamı: Bir şahıs tarafından diğer bir şahsın hareketlerini kontrol edebilir şekilde derin uykuya benzer bir duruma sokulması halidir.

Pek çok insan uyku ve hipnozu benzer durumlar ola¬rak bağdaştırır. Dış görünüşe göre bu geçer¬li olabilir fakat zihinsel hareketler, hipnozun uykudan daha çok, uyanıklıkla ilgili olduğunu göstermektedir. Beyin dalga¬sı deneyleri de bunu kanıtlamaktadır. Kişinin uykudaki dik¬kati dağınık durumdayken, hipnoz altında dikkatin yoğun¬laşması ve dikkatin yoğunlaşmasının da uyanıklık durumu¬nun (bilinçli uyanıklık) bir özelliği olması dolayısıyla, hipnoz ve uykunun bir bakıma zıt oldukları bile söylenebilir.

Genelde günlük yaşamda görülen davranışlara özgü bilinçlilik açısından bakıldığında; hipnoz bir uyku durumu olmamakla birlikte, normal bir bilinçlilik durumu da değildir. Hipnoz, bütünüyle kendine özgü özellikleriyle bilinçliliğin farklı bir durumudur. Şöyle ki:

Stacks Image 1037

•             Hipnoz, zihnin telkinleri (bilinçsizce motive eden dü¬şünceler) maksimum etkide kullandığı bir durumdur.

•             Telkinler, aklımızda ve bedenimizde etkin ve otomatik karşılıklar üreten düşüncelerdir. Diğer bir deyişle telkinler, kendilerini bilinçaltında gerçekleştiren düşüncelerdir.

•             Telkinlerin uyanıklık durumundaki etkinliği, bunun et¬kilerinin hipnoz durumunda denenmesiyle karşılaştırıldığın¬da, yalnızca etkinin derecesi bakımından farklılık gösterir.

•             Önceden seçilmiş belirli bir amaca ulaşmaya yönelik telkinlerin, kişinin kendisi tarafından zihne yerleştirilmesi çalışmasına ise oto hipnoz denir.

 

Stacks Image 986

Bilinçli akıl, hem tümevarım hem de tümdengelim akıl yürütme yeteneğine sahiptir. Böylece ikisini de kullanarak bilincin kendi önermelerini yaratabildiği ve sonra bunlardan çıka¬rımlarda bulunabildiği anlamına gelir. Öte yandan bilinçaltı, her ne kadar kendisine verilen tüm önermelerden kayda de¬ğer çıkarımlarda bulunuyorsa da tümevarım yetisinden bütünüyle yoksun kabul edilir. Bunun anlamı, bi¬linçaltı için yaratılan her şeyin kendisi dışında bir kaynaktan gelmesi gerektiği ve bilinçaltının kaynağı düşünmeksizin gelen düşünceyi ol¬duğu gibi kabul ettiğidir. Öyle ki, mantık dışı bir şey üzerin¬de bile mantık yürütecek ve doğru değilse bile kendisine ve¬rilen her şeyi otomatik olarak kabul edecektir. Hipnoz altın¬daki kişilerin mantık dışı davranışları bu gerçeği kanıtlar. Bi¬linçaltı zihin, kendisine verilen gerçek ya da uydurma tüm önermelerden hayret verici çıkarımlarda bulunacaktır.

HİPNOZUN TANIMI: Tüm fonksiyonların çalıştığı, bilincin açık olduğu bir konumda; kesinlikle uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyondur. Günlük yaşamda normal olarak bilinçte bazı değişikliklerin olduğu durumlar görülür. Fiziksel veya psikolojik stres durumları, normal uyku-uyanıklık döngüsü ve bazı psikoaktif maddelerin kullanıldığı durumlar örnek olarak verilebilir. Hatta günlük hayatta en çok yaşananları arasında TV transı, telefon transı, yol transı, konferans transı sayılabilir.

Hipnotik Varsayımlar

1.            Vücut kendi kendisini iyileştirir, zihin de öyle.

2.            Hipnoza giren bireyler, hipnotizörün onların yapabileceğine inandığı her şeyi başarabilir.

3.            Her şeyi hatırlayabilir ve unutabiliriz.

4.            Hepimizin evrensel (kültürel) deneyimleri vardır ve bunlardan yararlanılabilir.

5.            Bireyin direnç göstermesi uyum eksikliği yüzündendir.

6.            Zihin ve beden birbirlerini etkiler.

7.            Hipnozitör rehberdir. Güvenlik, hız ve kişinin verimli yerlere götürülmesinden sorumludur.

8.            Başka insanların dünya modeline saygı gösterin.

9.            insanlar başarmak için gereken büyün yeteneklere sahiptirler.

10.          Başarısızlık yoktur, sadece geri bildirim vardır.

11.          Eğer yaptığınız şey işe yaramıyorsa - FARKLI BİR ŞEY YAPIN.

12. Semptomlar, bilinçdışı zihinden gelen ve dikkat edilmesi gereken sinyallerdir.

Bedensel Zihin

Stacks Image 1074

Theron Q. DUMONT’ un Zihinsel Tedavi Araçları Adlı eserinden uyarlanmıştır. (L. N. Fowler & Co. London 1913)

Varsayımlar

1. Zihin bedeni yönetir:

İnsanların çoğu bedenin zihni yönettiğini zannederken, zihinsel iyileştirme pratisyeni olan kişi, insan bedeninin zihnin bir ürünü olduğuna inanır. Beden, tıpkı beyin gibi, zihnin bir organıdır.

2. Düşünmenin dışa yönelik tarafı:

Beden bir bütün olarak iç mantalitenin dışa yönelik tarafıdır. Zihin bedenin bütünündedir: İnsan bedenindeki bütün parçaların içinde aktif durumda zihin vardır. Bedensel zihin, bilinçdışı zihnin alanlarından biridir. Zihinsel etkinliklerin en az %80'i bilinçdışı zihin tarafından yerine getirilir.

3. Telkine verilen tepkiler:

Bedensel zihin, tıpkı bilinçdışı zihin gibi telkin ve emirlere tepki verir.

4. Başka zihinlerden telkin alır:

Bilinçli zihin aksini emretmedikçe başka zihinlerden telkin alır.

5. Gerçeklikle ilgili telkinler:

Bilinçdışı zihin fiziksel koşullarla ilgili telkinleri kabul ettiği zaman onları bedensel zihne aktarır. Bedensel zihin daha sonra bunları gerçeğe dönüştürür. Terapötik Telkin bir düşüncenin kabul edilip Bedensel zihne aktarılması için dolaylı olarak Bilinçdışı zihne sokulmasıdır.

6. Her canlının bir zihni vardır:

Her canlı bir zihne sahiptir - hatta hücreler bile. Hücrelerin grup psikolojisi sürü psikolojisine benzer ve vücudun morfojenik alanını oluştururlar. (Morfojenik alan, kuantum fizikten alınan bir terimdir ve yaratım planı anlamına gelir.)

7. Hastalık yanlış işleyiştir:

Dumont, hücreler doğru çalışmadıkları, yani görev yapmadıkları, tamir ve atıkları ortadan kaldırma işlevini yerine getirmedikleri zaman hastalığın ortaya çıktığını söylüyor. Bu bozuk işleyiş bir tek hücrenin veya hücre gruplarının hatası olabilir. Bedensel zihin bazen hastalık yanılgısına saplanır ve böyle durumlarda dışarıdan tedavi aracılığıyla normal konumuna döndürülmesi gerekir.

8. Etkili bir telkin hücre zihinlerine ulaşabilmelidir:

Telkinin etkili olabilmesi için hücre ve hücre gruplarındaki zihne ulaşabilmesi gerekir. Anormal durum nötr hale getirilmeli, yok edilmeli ve normal durum yeniden sağlanmalıdır.

9. Mide dibindeki Sinir ağındaki bedensel zihin:

Bedensel zihin fiziksel olarak mide dibindeki sinir ağında bulunur ve "karın boşluğunun" hemen arkasındadır. İki önemli dürtü ile harekete geçirilir: (1) kendini koruma dürtüsü ve (2) türlerin üreme dürtüsü - iki önemli dürtü bunlardır. Bedenin sağlık ihtiyacının ve cinsel cazibeye genellikle bu kadar fazla güç yüklemesinin nedeni budur.

10. Hastalık, zararlı maddelerden kurtulma girişimi:

Hastalık denen şey, aslında Bedensel zihnin vücuttaki zararlı maddelerden kurtulma çabasıdır. Ateş, Bedensel zihnin kurtulamadığı zararlı maddeleri yakarak ortadan kaldırma çabasıdır.

11. Sağlık yönünde çalışma:

Bedensel zihin her zaman için bedenin yaşamı ve sağlığı yönünde çalışır. Bazen bu çalışması geri kalır ya da yavaş veya miskin hale gelir. Ya da başka bir nedenle cesareti kırılır. Böyle durumlarda Bilinçli zihinden geçerek gelen doğru telkinlerle uyarılarak harekete geçirilebilir.

12. Telkinle etkileme:

Bedensel zihin kendisine defalarca ve güçlü bir şekilde - özellikle de otoriteyle -sunulan yanlış düşünce telkinlerinden etkilenir. Yanlış düşüncelerin yanı sıra korku da hastalığın en önemli zihinsel nedenidir. Korku bedensel zihnin eylemlerini felç eder ve düzgün çalışmasını engeller. Yanlış tarafa yönelen zihin hastalığa neden olur. Oysa doğru tarafa yönelen zihin kesinlikle hastalığı ortadan kaldırır. Charcot, ilk deneyleri sırasında, hastalarında zihinsel ve fiziksel hastalıklar yarattı ve sonra da bunları ortadan kaldırdı. Aynı işlemler eskiden beri süregelen hastalıkları ortadan kaldırmak için kullanılabilir mi? Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz.

13. Zihinsel öğeyi aramak:

Bu yüzden her zaman fiziksel bir hastalığın sebebi olarak zihinsel öğeyi arıyoruz. Bedensel zihne yönelik bütün işlemlerin birinci kısmı, başlangıçta yanlışlığa neden olan ilk hatalı düşünceyi bulmak ve ortadan kaldırmaktır. Bu şekilde, sorunun temelini bulun ve yok edin. Hastalığın sonuçlarını (semptomlarını) ortadan kaldırmaya karşı çıkan bu görüşü aklınızda tutun.

14. iyileşme hücre düzeyinde başlar:

İyileşme süreçleri hücre düzeyinde gerçekleşir. Hücre düzeyi aynı zamanda zihin düzeyi olduğu (ve kuantum fizik yasalarına dayandığı) için, her türlü tedavinin ilk nedeni zihinsel olmak zorundadır. Dumont'a göre "Bütün tedaviler sonuçta zihin tedavileridir. İyileşme süreci her zaman için atık dokuların tamir edilmesi ve hücrelerin etkinlikleriyle karşılıklı ilişki ve koşulların uyumlu bir şekilde yeniden düzenlenmesinden oluşur.

Kişinin hayal gücü ve dikkati telkinin gücüne katkıda bulunduğu için, bu ortam iyileşmeyi kolaylaştırır. Gelişmeyi fark eden kişinin cesareti ve inancı artar ve telkin ivme kazanır. Hayal gücü, eğer yeterince canlandırılabilirse, pek çok ciddi ve hafif hastalığı tedavi edebilir.

Telkin 'in Tanımı

Stacks Image 1283

Telkin Tanımı: Bir düşüncenin, özellikle de bir iddia veya tavsiyenin dolaylı veya korumalı bir şekilde verilmesidir. Resmi kanıt olmayışı nedeniyle tartışma veya mantıklı kanıttan farklıdır. Telkin genellikle, sadece bir düşüncedir. Bu düşünce makul görünür ve gerçeklik havası verilerek takdim edilir. Burada Emile COUE’ nin telkinle ilgili görüşlerini hatırlamakta yarar var. Ona göre tüm telkinler son tahlilde kendi kendine telkindir. Kendi kendine telkin imajinasyonun ya da zihnin bilindik etkinliğinden başka bir şey değildir. Bununla birlikte belirli kurallara göre işleyen bu etkinlik, düşünüldüğünden güçlüdür.

Ayrıca telkinde telkini gerçekleştiren kişi değil, yalnızca telkinin uygulandığı kişinin imajinasyonu etkili olduğu için, telkin ve hipnozda görülen çatışma, iki irade arasında değil, deneğin imajinasyonuyla iradesi arasında yaşanır. İmajinasyon iradenin üstesinden gelir. Hatta irade, yalnızca telkin karşısında etkisiz olmakla kalmaz; aynı zamanda onun daha da güçlenmesine hizmet eder. Otomobil kullanmayı yeni öğrenen birinin başka bir araç veya çukur gördüğünde çarpma veya çukura düşme korkusuyla uzaklaşmaya çabalarken onun üstüne üstüne gitmesinin arkasında bu yatar. Sahne korkusu ya da gülme krizlerindeki durum da aynıdır. Ne kadar engellemeye çalışırsanız o kadar artarlar.

Kuşkusuz bu kuralı daha da özlü bir biçimde ifade et¬mek mümkündür: bilinçli akıl ile bilinçdışı akıl arasında¬ki çatışmada belirleyici olan her zaman için bilinçdışı benlik¬tir. İradenin bilinç karşısında zafere ulaşabilmesinin tek yolu onun kendi silahlarını ödünç almaktır. Belirli bir yöntem dahilinde gerçekleştirilen kendi kendine telkinlerde yaşanan da tam olarak budur.

Buradan da anlaşılacağı gibi bir fikrin telkine ve güce dönüşmesinin tek yolu onun üzerine yoğunlaşmaktır. Telkin uygulanırken bir çok hipnozitörün yaptığı monoton ve ısrarlı tekrarların nedeni de budur. Emile Coue, Romalı devlet adamı Cato’yu hatırlatır. Cato kürsüde her gün Kartaca’nın yok edilmesi gerektiğini tekrarlayarak bu amacına ulaşmıştır.

HİPNOZUN TANIMI: Tüm fonksiyonların çalıştığı, bilincin açık olduğu bir konumda; kesinlikle uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyondur. Günlük yaşamda normal olarak bilinçte bazı değişikliklerin olduğu durumlar görülür. Fiziksel veya psikolojik stres durumları, normal uyku-uyanıklık döngüsü ve bazı psikoaktif maddelerin kullanıldığı durumlar örnek olarak verilebilir. Hatta günlük hayatta en çok yaşananları arasında TV transı, telefon transı, yol transı, konferans transı sayılabilir.

Stacks Image 1287

Sonuç olarak Coue, uzun yıllar sonucu şu sonuçlara ulaştığını yazmıştır:

-İrade ve imajinasyon arasında bir çatışma olduğunda, istisnasız her zaman imajinasyon galip gelir.

-İrade ve imajinasyon arasındaki çatışmada imajinasyonun gücü, iradenin gücünün karesine eşittir.

-İrade ve imajinasyon uyum içindeyse ikisinin toplamına değil, çarpımına eşit bir etki gözlenir.

-İmajinasyonu yönlendirmek insanın kendi elindedir.

Kuşkusuz buradaki ifadeler, matematiksel bir gerçeği yansıtmamaktadır. Yalnızca sonucu daha açık bir biçimde ortaya koymak için başvurulan birer soyutlamadan ibarettir.

1.            Aşağıdaki durumlar dışında bilinçdışı zihin kendisine telkin veya empoze edilen her düşünceyi gerçek olarak kabul eder:

•             Yeni düşünceye karşı çıkacak kadar güçlü bir düşünce Bilinçdışı zihinde zaten var değilse,

•             Bilinçdışı zihin yeni bir düşünce sunulmasına karşı çıkacak bir zihinsel eğilim veya düşünce alışkanlığı edinmemişse,

•             Bilinçdışı zihnin böylesi telkin, düşünce veya düşünce kategorilerini kabul etmeme yönünde kendi sahibinden emir almamışsa…

2. Bilinçdışı zihin telkin ve kabul edilen görüşün sonucunu mantıksal olarak ortaya koymaya, eylem veya fiziksel durum olarak biçimlendirmeye ve onu bir ifade ve eylem alışkanlığı olarak benimsemeye girişir.

3. Bilinçdışı zihin yeterince güçlü olan karşıt bir düşünce ile nötrleşinceye, iptal veya değiştirilinceye kadar kabul gören telkini ortaya koymaya devam eder ya da kabul gören telkin bireyin zihninde çıkış noktasına kadar izlenir ve yanlış şartlara dayalı olarak yanlış olduğu orada gösterilir. Bu her iki durumda da zihinden silinir ve varlığı sona erer. Yeni bir düşünce ile üzeri örtülür ve zihinde görünmesi ya da eylem veya biçim olarak ortaya çıkması sona erer.

Telkin 'in Kabul Kuralları

Stacks Image 1307

Theron Q. DUMONT’ un Zihinsel Tedavi Araçları Adlı eserinden uyarlanmıştır. (L. N. Fowler & Co. London 1913)

Telkin genellikle, sadece bir düşüncedir. Bu düşünce makul görünür ve gerçeklik havası verilerek takdim edilir.

1. Otorite ile kolaylaştırma:

Çoğu durumda telkinin kabul edilmesini sağlayan otoriteye inanç ve güven telkinin içselleştirilmesini kolaylaştırır.

2. Sosyal kanıtla kolaylaştırma:

Sosyal kanıt veya çevredeki insanların taklit edilmesi kabulü kolaylaştırır. İnsanlar çevrede bulunanların zihinsel durumlarını taklit ederler. Bilinçdışı zihin çevrenin inanç, görüş ve şartlarını hemen kabul eder.

Stacks Image 1311

3. içsel gözlem (Association) ile kolaylaştırma:

İçsel gözlem (Association) telkinin kabul edilmesini kolaylaştırır. Eğer telkinin içerdiği görüşler daha önceden kabul edilmiş görüşlere yakın veya benzerlik taşıyorsa kabul edilmesi kolaylaşır.

4. Tekrarla güç kazanır:

Telkin tekrarla güç kazanır. Ne kadar sık tekrarlanırsa, o kadar derin bir izlenim yaratılır.

5. Hayal gücü yardımcı olur:

Müşterinin hayal gücünün canlanması ve dikkati telkinin gücüne katkıda bulunur.

Post Hipnotik Telkinler

Stacks Image 1244

Hipnotik transtaki insana; hipnoz sonrasında yerine getirmesi için direktifler verilmesine "Post hipnotik telkin" ¬denilmektedir. Analjezi, anestezi, relaksasyon, gece uyurken idrarını kontrol etme vb. post hipnotik telkinler, hipnozla yapılan tedavilerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hipnozla tedavide post hipnotik telkinlerin oldukça önemli bir yeri vardır. Bazen de tedavi edilmek istenen insanların hipnoza girip girmedikleri konusundaki tereddütlerini gidermek için post hipnotik telkinlerden yararlanılmaktadır.

Post hipnotik telkinler, derin hipnotik transtaki insana hipnozdan çıktıktan sonra söylenen zamanda veya belirlenen bir olaydan sonra gerçekleştirmesi istenilen eylemlerin telkin edilmesiyle oluşturulur. Örneğin; "Hipnozdan çıktıktan sonra benim her ‘Merhaba’ dediğimde cüzdanına bakacaksın ve benden 50 milyon isteyeceksin. Bunu neden yaptığını bilmeyeceksin. Bu senin için yapman gereken, tamamen normal bir davranış olacak. Bunu asla unutmayacaksın. Fakat bunu benim sana hipnoz esnasında söylemiş olduğumu hatırlamayacaksın. Ancak ben ‘Nasılsın?’ -deyince, hipnoz sırasında sana telkin ettiğim için benden 50 milyon istediğini, bunun bir şaka olduğunu hatırlayacaksın. Bu durumu da hipnoza girdiğinin bir delili olarak kabul edeceksin ve bundan çok hoşlanacaksın." şeklinde bir post hipnotik telkin verebilirsiniz. Bu şekildeki bir post hipnotik telkinden sonra uyandırılan insanların büyük çoğunluğu, siz her "Merhaba" dediğinizde cüzdanlarına bakacak ve sizden 50 milyon isteyecektir. Niçin böyle yaptığı sorulacak olursa, bu davranışında bir gariplik olmadığını, bunun gayet normal bir davranış olduğunu söyleyecektir. Fakat siz "Nasılsın?" deyince bütün her şeyi hatırlayacak büyük olasılıkla durumu biraz mahcup, biraz da gülerek karşılayacaktır. Benzer şekilde verilecek telkinlerle bireyin adını farklı hatırlaması, ya da sayı sayarken her hangi bir rakamını unutarak sayı sayması vb. pek çok şey yaptırılabilir.

Bu noktada akla şu sorunun gelmesi doğaldır: Verilecek post hipnotik telkinlerle kişiye uyandıktan sonra istemediği her şey yaptırılabilir mi? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki kişilerin inançlarına, değer yargılarına ters düşecek bir telkini en derin hipnotik translarda bile kabul ettirmeniz mümkün değildir. Örneğin; derin hipnoza aldığınız bir kadına soyunmasını söylerseniz bunu yerine getirmeyecektir. Israr ederseniz hipnozdan da çıkacak ve hatta aynı hipnozitör tarafından bir daha transa bile alınamayacaktır. Benzer şekilde bir kişiye gidip birini öldürmesini söylerseniz, yada kendi çocuğunu yaralamasını söyleyecek olursanız bunu asla yerine getirmeyecektir. Bununla birlikte normal uyanıklık halinde teklif etmekle asla yaptıramayacağınız bazı eylemleri rasyonelize ederek yaptırmak olanaklı olmaktadır. Daha açık bir ifade ile telkinle yapmasını istediğiniz şeyin, kişinin psikolojik savunma mekanizmalarına ters düşmeyecek bir şekilde sunarsanız bu kez telkini yerine getirecektir.

Stacks Image 1258

Bu noktada akla gelebilecek bir başka soru da konunun ahlaki yönüyle ilgili olacaktır. Bu da konunun oldukça çok tartışılan yönüdür ve konunun oldukça değişik boyutları vardır. Örneğin; zaten psikopat kişiliği olanlara hipnozla cinayet işletilebilir mi? Ya da işlenmiş cinayetler hipnotik telkinlerle rasyonalize edilerek başkalarına, cinayeti kendisinin işlediğini kabul ettirmek mümkün müdür? Hipnotik telkinle bir insana herhangi biriyle evlenmeyi kabul ettirmek mümkün mü? Burada hemen şunu açıklamak gerekiyor; her hangi bir insana kendi yapısında olmayan her hangi bir davranışı hipnozla da olsa yaptıramazsınız. Çünkü trans sırasında her insanın, transı yaşayan kendisini gözleyen ve hiçbir şekilde bertaraf edilemeyen bir gizli benliği daha var ki o, hipnozu yaşayanın kişilik bütünlüğünü korumakta ve bu bütünlüğe ters düşen durumlarda kişiyi otomatik olarak transtan çıkarmaktadır. Hatta bir telkini ne kadar iyi rasyonalize ederseniz edin insanın bu tarafını atlatmak mümkün olamamaktadır (İyi ki..). Bu nedenle hipnoz etrafında koparılan fırtınaların çoğu hipnozun doğası tarafından zaten bertaraf edilmektedir. Ama çok uzun yüzyıllar boyu hipnoz yapanlar, bunun olağanüstü bir yetenek oluğu fikrini insanlar arasında yaymışlar ve buna bağlı gücün kendilerine verildiği izlenimini yaratmışlardı. Aynı zamanda hipnozun tehlikelerine ait dedikoduların ortaçağda büyücü diye insanların yakılarak öldürüldüğü zamanlara kadar gittiğini de hatırlamak gerekir. Durum böyle olunca toplumsal hafızadan yersiz bir korkuyu silmenin güçlüğü de göz önünde bulundurulduğunda, bu kaygıların biraz daha devam edeceği öngörülebilir. Özellikle korku romanları ve korku sineması hipnoz adı altında gerçek olamayacak senaryolarla insanların zihnini kirletince bu korku ve kaygılar da kaçınılmaz olarak varlık buluyor.

Akla takılabilecek bir başka soru da post hipnotik telkinlerin ne kadar süre ile etkili olabileceğidir. Post hipnotik telkinlerin etki süresi yani insanların telkini ne kadar zaman sonra yerine getirebilecekleri; telkinin sure tarafından rasyonalize edilişine, kişinin girdiği hipnotik transın derinliğine, kişinin şahsiyetine, telkinin bir çok seansta tekrar tekrar hatırlatılmasına bağlı olarak değişebilmektedir. Literatürde az da olsa post hipnotik telkinlerin yıllar sonra bile etkili olabildiğini gösteren çalışmalar ve yazılar bulunmaktadır.

Hipnotik Trans Derinlikleri

Stacks Image 1322

•             Hipnoz edilen bir insanda hipnotik transın derinliği ile ilgili olarak açığa çıkan fenomenler belirli bir sıra takip etmektedir.

•             Hipnotik trans derinlikleri, fenomenlerin ortaya çıkış sırası temel alınarak tasnif edilmiştir.

•             Hafif trans halinde görülebilenler ortaya çıkmadan daha derin translarda görülebilenlerin oluşturulması hemen hiçbir zaman söz konusu değildir.

•             Hipnotik trans halinde, hafif uyuşukluktan başlayarak, anestezi, amnezi ve hatta kişilik değişiklikleri de dahil olmak üzere pek çok fenomen görülebilmektedir.

•             Hipnotik trans derinlikleri hafif, orta ve derin trans hali olmak üzere üç bölümde incelenmektedir.

Hafif Trans Hali

Stacks Image 1325

•             Bu devre hipnotik transın ilk devresidir. Bu devrede olan kişiye, hipnoza uygunluk testleri uygulandığında bu testlerin pozitif olduğu görülür.

•             Ayrıca; bu devrede çeşitli görme halüsinasyonları oluşturulabilir.

•             Şahsın kasları gevşemiş, derin tendon refleksleri artmıştır.

•             Yüzde zaman zaman istem dışı gülümsemeler meydana gelebilir.

•             Bu devrede verilecek telkinler sonucu bazen kişi göz kapaklarını açamayabilir.

•             Ancak bu devrede anestezi ve analjezi sağlanamaz

•             Solunum, nabız ve EEG değişiklikleri yoktur.

•             Bu devrede şahıs hipnozdadır ve telkin alma kabiliyeti artmıştır.

•             Kişi asla bilincini kaybetmemiştir ve her telkini kabul etmeyebilir.

•             İsterse telkinlere direnebilir ve isterse hipnozdan tamamen çıkabilir.

•             Hipnotik hal daha da derinleştirilmeden bu devreden çıkarılan şahıslar her şeyi hatırladıklarını, olan biten her şeyin farkında olduklarını söyler ve genellikle hipnoza girmediklerini ileri sürerler.

Orta Trans Hali

Stacks Image 1328

•             Bu devre hipnotik transın ilk devresidir. Bu devrede olan kişiye, hipnoza uygunluk testleri uygulandığında bu testlerin pozitif olduğu görülür.

•             Ayrıca; bu devrede çeşitli görme halüsinasyonları oluşturulabilir.

•             Şahsın kasları gevşemiş, derin tendon refleksleri artmıştır.

•             Yüzde zaman zaman istem dışı gülümsemeler meydana gelebilir.

•             Bu devrede verilecek telkinler sonucu bazen kişi göz kapaklarını açamayabilir.

•             Ancak bu devrede anestezi ve analjezi sağlanamaz

•             Solunum, nabız ve EEG değişiklikleri yoktur.

•             Bu devrede şahıs hipnozdadır ve telkin alma kabiliyeti artmıştır.

•             Kişi asla bilincini kaybetmemiştir ve her telkini kabul etmeyebilir.

•             İsterse telkinlere direnebilir ve isterse hipnozdan tamamen çıkabilir.

•             Hipnotik hal daha da derinleştirilmeden bu devreden çıkarılan şahıslar her şeyi hatırladıklarını, olan biten her şeyin farkında olduklarını söyler ve genellikle hipnoza girmediklerini ileri sürerler.

Derin Trans Hali

Stacks Image 1333

•             Hipnotik trans halinin bu aşaması Somnambulistik Devre (Somnambulism= uyurgezerlik) olarak adlandırılmaktadır.

•             Hipnozun bu devresinde deneklerin gözlerinin açtırılıp, normal bir kişi gibi yedirilmesi, içirilmesi mümkün olmaktadır.

•             Olaydan haberi olmayan biri bu derinlikte hipnoza girmiş kişiyi normal halde (uyanık) zannedebilir.

•             Fakat kişinin bakışları donuk, davranışları monotondur.

•             Hipnozun bu devresinde, hipnotik telkin altındaki kişide ilk iki devrede oluşan tüm hipnotik fenomenler kolayca açığa çıkarılabilir.

•             Bu devrede her türlü halüsinasyonlar oluşturulabilir.

•             Yine bu devrede hemen her türlü anestezi, analjezi ve amnezi elde etmek ve hipnoz seansı sonrasında hastaların düşünmeden yerine getirebileceği post hipnotik telkinler oluşturmak da mümkündür.

Diğer Yazılar

Hipnoterapi  

Copyright © www.mydizayn.com